اقدامات اولیه در سوختگی با آب جوش و اجسام داغ


*دور کردن مصدوم از محل حادثه و انتقال به محل امن.

*در صورت عدم هوشیاری بیمار را به پهلو بخوابانید.

*نبض و تنفس بیمار را کنترل کنید در صورت عدم وجود نبض و تنفس بیمار را احیا نمایید.

*سرد کردن محل سوختگی با آب یا حوله سرد و یا دوش آب به مدت حداقل ۲۰ دقیقه ، ولی نباید بدن را بیش از حد سرد کرد زیرا موجب سقوط حرارت بدن می گردد.

*خارج کردن لباس ها و وسایل همراه بیمار در صورتی که به بدن چسبندگی نداشته باشند.

*یخ و کیسه های یخی به کار نبرید زیرا موجب صدمه پوستی می گردد.

*در سوختگی با قیر باید سرد کردن و جامد نمودن قیر ، بدون کندن آن از روی پوست اقدام نمود.

*از استعمال پیاده و روغن هادر محل سوختگی خودداری نمایید.🔹