کمک های اولیه در قطع شدگی اندام


۱- ابتدا خونریزی را با فشار مستقیم روی محل،کنترل کنید و عضو آسیب دیده را بالا نگه دارید.

۲- یک پانسمان استریل یا یک قطعه پارچه تمیز بدون کرک روی محل آسیب دیده قرار دهید و آن را با پیچیدن محکم کنید.

۳- مصدوم را در وضعیت خوابیده به پشت قرار دهید.

۴- با شماره ی اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید.

۵- تا رسیدن آمبولانس عضو قطع شده را در یک گاز یا پارچه ی تمیز قرار داده و سپس آن را در یک پلاستیک خشک بگذارید و گره بزنید و در مرحله ی آخرآن را  روی یخ بگذارید.

****احتیاط****

عضو قطع شده را نشویید.

دقت کنید که عضو قطع شده در تماس مستقیم با یخ قرار نگیرد.