اورژانس ضربه به سر در کودکان


در چه حالتی هنگام ضربه به سر در کودکان با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید:

*از دست دادن هوشیاری .

*سردرد شدید،شامل سردردی که با گذش زمان بدتر شود.

*تاری دید.

*مشکل راه رفتن.

*گیجی و گفتن چیزهای بی معنی.

*لکنت زبان.

*عدم پاسخگویی (نتوانید کودک خود را بیدار کنید).