مطالب آموزشی


گزارش کشوری ثبت و تحليل آسيب های ناشی ازحوادث مربوط به آتش بازی چهارشنبه آخر سال ۹۵ پیشگیری از حوادث چهارشنبه پایان سال
آموزش همگانی در خصوص چهارشنبه سوری  
Pediatric Triage Tape algorithm for a child 50 to 80 cm in length Guideline for field triage of injured patients
SALT Mass Casualty Triage Algorithm سیستم تریاژ به روش RPM و START
راهنمای تریاژ در حوادث به روش SIEVE راهنمای استفاده از دستگاه ونتیلاتور SIRIO S2/T
پروتکل پیش بیمارستانی مدیریت درمان حاد سکته مغزی راهنمای تریاژ در صحنه به روش Start برای بزرگسال
راهنمای استفاده از دستگاه AED Plus مارک ZOLL احیا پایه اطفال ۱ نفره
احیا پایه بزرگسالان احیا پایه اطفال ۲ نفره
احیا پیشرفته کودکان احیا پیشرفته بزرگسالان
احیا نوزاد احیا عمومی
پروتکل بیمارستانی و پیش بیمارستانی مدیریت سکته حاد قلبی برادیکاردی در بزرگسالان
تاکیکاردی در بزرگسالان پروتکل_پیش_بیمارستانی_مدیریت_درمان
تاکیکاردی دراطفال ثابت سازی
راهنمای_استفاده_از_دستگاه_اتوکلاو جدول خلاصه BLS برای پرسنل
راهنمای_استفاده_از_دستگاه_الکتروشوک (۳) راهنمای_استفاده_از_دستگاه_الکتروشوک (۲)
راهنمای_استفاده_از_دستگاه_نوار_قلب راهنمای_استفاده_از_دستگاه_الکتروشوک
روش_برطرف_نمودن_انسداد_در_راه_هوایی (۲) راهنمای_استفاده_ازدستگاه_ونتیلاتور
روش_برطرف_نمودن_انسداد_در_راه_هوایی روش_برطرف_نمودن_انسداد_در_راه_هوایی (۳)
مراحل_انجام_ارزیابی_به_ترتیب_اولویت شوک و خونریزی
نمودار_درمان_برادی_کاردی_علامت_دار نالوکسان و احیا