منابع آزمون المپیاد علمی


تریاژ استارت

اقدامات پایه حیات

دستورالعمل اورژانس پیش بیمارستانی

حفاظفت فردی فایل۱     حفاظفت فردی فایل۲

سکته مغزی

دیابت

کنترل عفونت  ۱  ۲  ۳

فایل های آموزشی  تروما  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸

محیطی  ۱   ۲   ۳   ۴

گزش

نوپدید و بازپدید   ۱    ۲

مدیریت بحران