خیرین اورژانس ساز


نیکوکار، در انجام دادن عمل خیر، سستی به خود راه نمی دهد؛ بلکه در انجام دادن آن مشتاق و حریص است و با ذوق و علاقه وافر و انگیزه قوی بر کارهای خیر و ثواب سبقت می گیرد و در راه آن ثابت قدم است. او فروتن است و کارهای خیر او رنگ و عطر خدایی دارد و هرگز با ریا و تظاهر عمل نیک خود را باطل نمی کند. پیوسته در خفا احسان می کند تا نیازمند را شرمنده و حقیر نسازد.

علی علیه السلام می فرماید: «نیکی کن آن چنان که دوست داری به تو نیکی شود».

 

%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%da%98%d9%86

پایگاه اورژانس ۱۱۵ دشت ارژن در سال ۱۳۸۶ در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع توسط بانی خیر جناب آقای غلامرضا محمدی ساخته شده است.

 

 

%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%85

پایگاه اورژانس ۱۱۵ دشت برم در سال ۱۳۹۳ در زمینی به مساحت نهصدو پنجاه و یک متر مربع توسط بانی خیر جناب آقای فریدون مهبودی ساخته شده است.

 

%d8%af%d9%88%da%a9%d9%88%d9%87%da%a9

پایگاه اورژانس ۱۱۵ دوکوهک در سال ۱۳۸۹ در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع توسط بانی خیر جناب آقای محمد جمالی پور ساخته شده است

%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1

پایگاه اورژانس ۱۱۵ سلطان شهر در سال ۱۳۹۴ در زمینی به مساحت پانصد متر مربع توسط بانی خیر جناب آقای امیر زارع ساخته شده است

%da%a9%d9%88%d8%b4%da%a9%da%a9

پایگاه اورژانس ۱۱۵ کوشکک در سال ۱۳۸۶ در زمینی به مساحت پانصدمترمربع توسط خیرین محترم جناب آقای نبی اله پیروی و جناب آقای عبداله ابراهیمی ساخته شده است.

%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%86

پایگاه اورژانس ۱۱۵ داریون در سال ۱۳۹۳ در زمینی به مساحت سیصد متر مربع توسط خیرین محترم جناب آقای جعفرنامجو و جناب آقای مظفر نامجو ساخته شده است.

%d8%ae%d9%86%d8%ac

پایگاه اورژانس ۱۱۵ خنج در سال ۱۳۸۴ در زمینی به مساحت پنج هزار و پانصد متر مربع توسط بانی خیر جناب آقای عبداله ابونجمی ساخته شده است

%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86

پایگاه اورژانس ۱۱۵ خان زنیان در سال ۱۳۹۲ در زمینی به مساحت هفده هزار متر مربع توسط بانی خیرجناب آقای صمد آگنجی شیرازی ساخته شده است.

%d8%aa%d9%84-%d8%ae%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c

پایگاه اورژانس ۱۱۵ تل خرمایی در سال ۱۳۹۱در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع در شهرستان ارسنجان توسط بانی خیر جناب آقای ناصر ابراهیمی ساخته شده است

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%aa0

پایگاه اورژانس ۱۱۵ بلوار رحمت در سال ۱۳۹۵ در شیراز توسط بانی خیر جناب آقای محمدنقی چیت ساز ساخته شده است

 

%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%af%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa

پایگاه اورژانس ۱۱۵ ایزدخواست در سال ۱۳۸۴ در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع در شهرستان ایزدخواست توسط بانی خیر جناب آقای رضا رحیمی ساخته شده است

 

%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa

پایگاه اورژانس ۱۱۵ تنگ ابوالحیات در شهرستان کازرون در سال ۱۳۸۴ در زمینی به مساحت دو هزار و پانصد متر توسط بانی خیر جناب آقای غلامرضا محمدی ساخته شده است

0%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%873

پایگاه اورژانس ۱۱۵ منطقه سه سال  ۱۳۹۰ درشهرستان شیراز در زمینی به مساحت صدو بیست متر مربع توسط بانی خیر جناب آقای حبیب یکتاپرست ساخته شده است

 

0%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa

پایگاه اورژانس ۱۱۵ زیباشهر در سال ۱۳۸۸ در زمینی به مساحت دویست متر مربع توسط بانی خیر جناب آقای حبیب یکتاپرست ساخته شده است.

 

%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%87پایگاه اورژانس ۱۱۵ آباده در سال ۱۳۸۹ در زمینی به مساحت هزار متر مربع توسط بانی خیر جناب آقای علی بیابانگرد ساخته شده است