کتابخانه


سرفصل (General Topics)

موضوع

Year

English Slides subject

مبانی مدیریت سلامت در بالایا

مفاهیم پایه

چرخه مدیریت خطر بلایا

اپیدمیولوژی بلایا

نقش نظام سلامت در بلایا

مدیریت مردم محور بلایا

۱۳۹۴

۱۳۹۴

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۱۲

Dx Epidemiology

Role of Health sector in Dx

Community Dx Risk Management

پیشگیری و کاهش آسیب

ارزیابی خطر

پیشگیری

۱۳۹۱

۱۳۹۳

Risk Assessment 2012

Prevention 

آمادگی

برنامه ریزی در بلایا

سامانه هشدار اولیه

تمرین (مانور)

ذخیره سازی لوازم و تجهیزات

۱۳۹۳

۲۰۱۲

۲۰۱۴

Disaster Planning 2014

Exercise Planning

پاسخ

سامانه فرماندهی حادثه (دکتر رستگارفر)

مدیریت جامع اطلاعات 

 تخلیه

۱۳۹۳

۲۰۱۲

۱۳۹۶

ICS

 Dx Information System

بازیابی

بازیابی-(دکتر سهرابی زاده)

۱۳۹۴

انواع مخاطرات

حوادث شیمیایی

۱۳۹۲

اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی

ارزیابی سریع در دیسپچ

ارزیابی صحنه

تریاژ مقدمه ۱۳۹۲

انتقال هوایی ۱۳۹۲

کمک های اولیه دکتر سالاری

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۲۰۱۴

۲۰۱۲

۱۳۹۲

Dx Triage

Aviation Medicine

بهداشت   Public Health in Disasters

راهنمای کاهش آسیب غیر سازه ای

راهنمای آموزش آمادگی خانوار برای بلایا

۱۳۹۴

۱۳۹۴

کارگاه ارزیابی ایمنی بیمارستانی

HSI

۲۰۱۵

برنامه ملی پاسخ نظام سلامت به بلایا و فوریتها 

EOP final-apartment CompressEOP

کتاب برنامه ملی پاسخ نظام سلامت

اسلاید کارگاه EOP

مقدمات برنامه ریزی

۱۳۹۴

۱۳۹۶

۱۳۹۴

آمار

فایل آمار خلاصه شده (همه آمار در یک برگ)

۱۳۸۸

All Statistics in one Page