بهبود کیفیت


مسئول واحد بهبود کیفیت مرکز اورژانس ۱۱۵ فارس : دکتر محمد آفرید