آمبولانس های خصوصی


کارت معاینه طبی تیپ A                                                                                                                                     آیین نامه تاسیس مراکز آمبولانس خصوصی

 

کارت معاینه طبی تیپ B                                                                                                                                     تعرفه خدمات

 

استاندارد آمبولانس هوایی                                                                                                                                   فهرست داروهای ایران۹۵

 

استاندارد دارویی ۹۳                                                                                                                                          استاندارد ملی امبولانس ویرایش۲