امار روزانه تصادفات


آمار تصادفات استان در خرداد ماه

تاریخ

حوادث ترافیکی

درمان در محل

انتقال به بیمارستان

فوتی

۹۸/۳/۱ ۱۵۵ ۵۲ ۱۰۵ ۰
۹۸/۳/۲ ۱۴۲ ۴۵ ۱۱۶ ۱
۹۸/۳/۳ ۱۰۹ ۴۲ ۱۰۶ ۱
۹۸/۳/۴ ۱۳۲ ۳۴ ۱۱۲ ۰
۹۸/۳/۵ ۱۲۶ ۴۴ ۷۵ ۱
۹۸/۳/۶
۹۸/۳/۷ ۱۷۷ ۶۱ ۱۳۶ ۲
۹۸/۳/۸ ۱۴۹ ۴۹ ۹۷ ۱
۹۸/۳/۹ ۱۷۳ ۵۱ ۱۴۵ ۰
۹۸/۳/۱۰ ۱۷۴ ۳۹ ۱۵۸ ۰
۹۸/۳/۱۱ ۱۵۲ ۴۲ ۱۱۸ ۰
۹۸/۳/۱۲ ۱۳۴ ۳۸ ۱۱۱ ۳
۹۸/۳/۱۳ ۱۷۰ ۴۴ ۱۳۸ ۵
۹۸/۳/۱۴ ۱۲۲ ۳۵ ۱۰۰ ۱
۹۸/۳/۱۵ ۱۴۶ ۳۶ ۱۳۶ ۲
۹۸/۳/۱۶ ۱۵۰ ۳۴ ۱۵۵ ۵
۹۸/۳/۱۷ ۱۳۳ ۴۲ ۱۲۳ ۱
۹۸/۳/۱۸ ۱۶۶ ۴۲ ۱۳۴ ۱
۹۸/۳/۱۹ ۱۳۴ ۳۷ ۱۰۳ ۰
۹۸/۳/۲۰ ۱۴۱ ۴۵ ۱۳۷ ۲
۹۸/۳/۲۱ ۱۱۳ ۳۸ ۹۲ ۳
۹۸/۳/۲۲ ۱۶۰ ۴۸ ۱۲۳ ۰
۹۸/۳/۲۳ ۱۷۶ ۴۹ ۱۴۶ ۰
۹۸/۳/۲۴ ۱۹۰ ۳۷ ۱۸۳ ۷
۹۸/۳/۲۵ ۱۸۷ ۵۷ ۱۴۴ ۲
۹۸/۳/۲۶ ۱۴۸ ۴۰ ۹۸ ۲
۹۸/۳/۲۷ ۱۵۹ ۴۷ ۱۲۷ ۸
۹۸/۳/۲۸ ۱۵۹ ۵۵ ۱۲۵ ۱
۹۸/۳/۲۹ ۱۳۶ ۳۲ ۱۰۵ ۱
۹۸/۳/۳۰ ۱۸۷ ۵۰ ۱۶۵ ۰
۹۸/۳/۳۱ ۱۴۳ ۳۲ ۱۳۱ ۴

آمار تصادفات استان در تیرماه

تاریخ حوادث ترافیکی درمان در محل انتقال به بیمارستان فوتی
۹۸/۴/۱ ۱۳۳ ۳۹ ۱۱۱ ۱
۹۸/۴/۲ ۱۳۳ ۳۶ ۱۱۹ ۳
۹۸/۴/۳ ۱۸۹ ۵۳ ۱۶۸ ۳
۹۸/۴/۴ ۱۷۵ ۵۵ ۱۳۸ ۰
۹۸/۴/۵ ۱۶۴ ۴۷ ۱۲۷ ۳
۹۸/۴/۶ ۱۸۳ ۵۲ ۱۶۲ ۶
۹۸/۴/۷ ۱۴۰ ۳۴ ۱۲۷ ۰
۹۸/۴/۸ ۱۵۴ ۴۹ ۱۲۹ ۲
۹۸/۴/۹ ۱۵۶ ۴۰ ۱۱۹ ۲
۹۸/۴/۱۰ ۱۶۱ ۴۴ ۱۶۰ ۱
۹۸/۴/۱۱ ۱۵۷ ۴۹ ۱۱۹ ۱
۹۸/۴/۱۲ ۱۳۸ ۳۰ ۹۸ ۱
۹۸/۴/۱۳ ۱۷۷ ۶۴ ۱۴۴ ۴
۹۸/۴/۱۴ ۱۶۴ ۳۸ ۱۵۷ ۲
۹۸/۴/۱۵ ۱۶۴ ۴۴ ۱۳۱ ۲
۹۸/۴/۱۶ ۱۶۴ ۴۵ ۱۴۹ ۲
۹۸/۴/۱۷ ۱۵۹ ۴۷ ۱۱۹ ۰
۹۸/۴/۱۸ ۱۶۲ ۳۵ ۱۴۶ ۰
۹۸/۴/۱۹ ۱۴۶ ۴۸ ۱۱۵ ۱
۹۸/۴/۲۰ ۱۵۰ ۳۷ ۱۲۰ ۲
۹۸/۴/۲۱ ۱۳۳ ۴۳ ۱۲۴ ۰
۹۸/۴/۲۲ ۱۷۴ ۴۳ ۱۳۷ ۲
۹۸/۴/۲۳ ۱۳۹ ۴۴ ۱۲۹ ۰
۹۸/۴/۲۴ ۱۵۵ ۵۲ ۱۴۱ ۲
۹۸/۴/۲۵ ۱۷۱ ۳۶ ۱۵۳ ۰
۹۸/۴/۲۶ ۱۸۸ ۵۴ ۱۵۱ ۲
۹۸/۴/۲۷ ۱۷۴ ۴۴ ۱۵۴ ۳
۹۸/۴/۲۸ ۱۶۶ ۶۳ ۱۴۴ ۱
۹۸/۴/۲۹ ۱۵۲ ۳۲ ۱۱۹ ۱
۹۸/۴/۳۰ ۱۵۹ ۵۲ ۱۳۲ ۲
۹۸/۴/۳۱ ۱۴۶ ۴۱ ۱۳۷ ۱

آمار تصادفات استان در مرداد ماه

۹۸/۵/۱ ۱۷۹ ۴۱ ۱۵۶ ۱
۹۸/۵/۲ ۱۵۵ ۴۱ ۱۳۵ ۱
۹۸/۵/۳ ۱۶۷ ۵۰ ۱۳۳ ۶
۹۸/۵/۴ ۱۳۶ ۳۹ ۱۳۳ ۱
۹۸/۵/۵ ۱۵۹ ۴۸ ۱۱۸ ۵
۹۸/۵/۶ ۱۵۱ ۴۹ ۱۲۳ ۰
۹۸/۵/۷ ۱۶۶ ۵۰ ۱۵۲ ۲
۹۸/۵/۸ ۱۷۷ ۴۸ ۱۵۰ ۳